Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Stelvio Detailing Sp. z o.o.

 

§1. Postanowienia ogólne

Definicje:

 1. Usługodawca – Stelvio Detailing Sp. z o.o., z siedzibą Stefanówek 38 28-200 Staszów, wpisaną w KRS pod numerem 0000630509 do Rejestru Przedsiębiorców, REGON 36505413100000, NIP 8661736943.
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.stelviodetailing.pl.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji w Serwisie.
 5. Profil – zbiór informacji na temat Użytkownika umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu do której ma dostęp Użytkownik po zalogowaniu.
 6. Rejestracja – proces utworzenia Konta.
 7. Konto – wpis w bazie danych Serwisu dotyczący Użytkowników.
 8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 9. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom wgląd do Wykonanych usług;
  2. powiadamia o zbliżających się terminach Serwisu;
 2. Dostęp do usług Serwisu jest bezpłatny.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 3. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

 

§4. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniem w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, naruszeniem dóbr osobistych.
 3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 4. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 5. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 

§5. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: biuro@stelviodetailing.pl.
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: biuro@stelviodetailing.pl.
 5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

 

§6. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Użytkownik ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
Trasa Adam Tomek