Polityka Prywatności

Stelvio Detailing Sp. z o.o., jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej Spółce danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych stelviodetailing.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

 

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez stelviodetailing.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). stelviodetailing.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników. Cookies są ponadto używane w celach komercyjnych na potrzeby wyświetlania spersonalizowanych treści marketingowych o stelviodetailing.pl na innych stronach internetowych. Treści marketingowe są oparte między innymi na historii przeglądania danego Użytkownika.

 

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych:

Ponadto, należy określić hasło używane w serwisie.

 

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Stelvio Detailing Sp. z o.o. z siedzibą Stefanówek 38 28-200 Staszów. Stelvio Detailing Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności stelviodetailing.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

 

Stelvio Detailing Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym stelviodetailing.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Stelvio Detailing Sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych, po uprzednim uzyskaniu zgody.

 

Informacje zamieszczane na Profilach nie są publicznie dostępne.

 

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Stelvio Detailing Sp. z o.o. (administratora danych).

 

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w stelviodetailing.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 

Stelvio Detailing Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w stelviodetailing.pl. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

Trasa Adam Tomek